Słubice 19.01.2012r .

ZARZĄD STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH W SŁUBICACH ,,ODRA”  ma zaszczyt zaprosić na Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 07.02.2012r. o godz. 12. 00 w AULI COLLEGIUM POLONICUM w SŁUBICACH.

Porządek obrad:

1.Sprawdzenie listy obecności.

2.Przywitanie zebranych i zaproszonych gości.

3.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Omówienie zasad głosowania.

6.Wybór komisji skrutacyjnej.

7.Wybór komisji uchwał i wniosków.

8.Odczytanie Protokołu ze Zgromadzenia Członków z dnia 19.07.2011r.

9.Przedstawienie projektu Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska.

10.Przedstawienie projektu Uchwały nr 2 w sprawie funduszu remontowo-budowlanego (nowe konto).

11.Przedstawienie projektu Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia planu działania stow. na 4 lata.

12.Przedstawienie projektu Uchwały nr 4 w sprawie budowy parkingu i wyodrębnienia grupy inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę parkingu - opiniująca.

13.Przedstawienie projektu Uchwały nr 5 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę parkingu-opiniująca.

14.Przedstawienie projektu Uchwały nr 6 w sprawie wykupu gruntu pod bazarem przy ul. Sportowej 1 A.

15.Przedstawienie projektu Uchwały nr 7 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „ODRA

16.Przedstawienie projektu Uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia treści umowy dzierżawy pomiędzy Wydzierżawiającym-     Stowarzyszeniem „ODRA” a Dzierżawcą- (kupiec).

17.Przedstawienie Projektu Uchwały nr 9 w sprawie określenia zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

18.Przedstawienie projektu Uchwały nr 10 w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów cywilno - prawnych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

19.Przedstawienie projektu Uchwały nr 11 w sprawie określenia miesięcznego limitu wynagrodzenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej za wykonywanie Umowy o dzieło na rzecz Stowarzyszenia „ODRA”.

20.Pytania i wyjaśnienia do uchwał  nr 1-11.

21.Głosowania nad uchwałami ujętymi w niniejszym porządku obrad.

 

 • Uchwała nr1….
 • Uchwała nr2….
 • Uchwała nr3….
 • Uchwała nr4…..
 • Uchwała nr5…..
 • Uchwała nr6…..
 • Uchwała nr7…..
 • Uchwałą nr8…..
 • Uchwała nr9…..
 • Uchwała nr10…
 • Uchwała nr11…

 

22.Ogłoszenie wyników głosowania.

23.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności kom. rew. za rok 2011.

24.Przerwa techniczna 20min.

25.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z postępów robót związanych z odbudową  Bazaru oraz rozliczenie kosztów    budowy.

26.Propozycje kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.

27.Prezentacja kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.

28.Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami do Zarządu.

29.Ukonstytuowanie się Zarządu.

30.Przedstawienie projektu Uchwały nr 12 w sprawie zatwierdzenia nowego składu Zarządu Stowarzyszenia i głosowanie nad uchwałą.

31.Propozycje kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

32.Prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

33.Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami.

34.Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.

35.Przedstawienie projektu Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia nowego składu Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad uchwałą.

36.Przyjmowanie zapisów  pytań do dyskusji.

37.Ogłoszenie wyników głosowań.

38.Wolne wnioski i dyskusja /głos mogą zabrać tylko zapisani do dyskusji/.

39.Zakończenie obrad.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „ODRA”

 

UWAGA:

1. W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie, ogłaszamy drugi termin 15 min. po pierwszym.

2. Z projektami uchwał można się zapoznać na tablicy ogłoszeń przy Biurze Targowiska.

 

Pobierz ogłoszenie w formie elektronicznej - kliknij tutauj