Aby przybliżyć Państwu działalność Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach "Odra" przedstawiamy poniżej aktualny wyciąg ze statutu zawierający określenie celu i środków działalności:


 

Statut Stowarzyszenia Handlowców Targowisk

Miejskich w Słubicach „ODRA"

TEKST JEDNOLITY

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „ODRA", zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem   działania   Stowarzyszenia   jest   obszar   Rzeczypospolitej Polskiej,  a  także  innych krajów członkowskich Unii  Europejskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Słubice.

§3

1.   Stowarzyszenie     może     współpracować     z     krajowymi       i zagranicznymi  organizacjami  o podobnych celach oraz zasadach  i kierunkach działania, w tym szczególnie   z jednostkami   samorządu terytorialnego,   ich   związkami   oraz jednostkami im podległymi.

2.    Stowarzyszenie   może   przystępować   do   krajowych   i zagranicznych   związków,  stowarzyszeń,   zgodnie   z   umowami międzynarodowymi,   których   Rzeczpospolita    Polska   jest sygnatariuszem.

3.   Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony, działa w  ramach porządku prawnego określonego   przez   Konstytucję Rzeczpospolitej  Polskiej,   na   podstawie     ustawy     z     dnia   7 kwietnia 1989 r.   Prawo o stowarzyszeniach   (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

4.  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd.

 


 

 

Kompletny plik ze statutem Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach "Odra" można pobrać klikając na poniższy odnośnik:

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich "Odra"