Zarząd Stowarzyszenia "ODRA" pragnie poinformować Członków Stowarzyszenia o postępach prac przy odbudowie bazaru w Słubicach.

  • Na podstawie Trójstronnego porozumienia z f-mą "Lukoil" GW-FCM Tomex przeprowadził prace nad przebudową zbiornika LPG na sąsiadującej stacji paliw "Lukoil". Powyższy zbiornik został umieszczony pod powierzchnią gruntu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Prace zostały zakończone i odebrane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach co pozwala na realizacjie dalszego etapu prac odbudowy bazaru.
  • Dodatkowym zadaniem, które wynikało z koieczności zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania przyszłego bazaru było zaopatrzenie w energię elektryczną. Wybudowanie stacji transformatorowej jako część składowa bazaru powierzona została firmie FCM Tomex i w styczniu 2010 r. prace zostały zakończone.
  • Ze względu na niskie temperatury (-14 stopni C) dnia 17 grudnia 2009 r. kierownik budowy podjął decyzję o wstrzymaniu robót przy odbudowie bazaru. Prace zostaną wznowione niezwłocznie jak pogoda umożliwi kontynuację odbudowy bazaru.
  • Zarząd Stowarzyszenia "ODRA" przypomina inwestorom, którzy nie dokonali wpłaty 1.000 zł za pawilon 12.5 m2 z przeznaczeniem na budowę trafostacji o konieczności uiszczenia w/w wpłaty wraz z odsetkami od dnia 31.08.2009 r.