W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH W SŁUBICACH ,,ODRA” mam zaszczyt zaprosić na  Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 21.07.2009r. o godz. 12. 00 w AULI COLLEGIUM POLONICUM w SŁUBICACH.

Porządek obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności.
  2. Przywitanie zebranych i zaproszonych gości.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
    3.1 Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie zasad głosowania.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie uchwały w sprawie zmian dokonanych w Statucie Stowarzyszenia „ODRA” poprzez wprowadzenie opłaty wpisowej.
  7. Przedstawienie Uchwały Zarządu nr 06/07 z 05.11.2007r. w sprawie przyjmowania nowych członków stowarzyszenia.
  8. Przedstawienie uchwały w sprawie zmian dokonanych w Statucie Stowarzyszenia poprzez wprowadzenie stażu członkowskiego dla kandydatów do władz Stowarzyszenia.
  9. Przedstawienie uchwały w sprawie odwołania złożonego przez p. Jadwiga Dolewkę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
  10. Przedstawienie uchwał o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2008, sprawozdania finansowego za rok 2008, udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
  11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z postępów robót związanych z odbudową Bazaru. Przyjmowanie zapisów, pytań do dyskusji.
  12. Przerwa techniczna 20min.
  13. Głosowania nad uchwałami ujętymi w niniejszym porządku obrad.
  14. Ogłoszenie wyników głosowań.
  15. Wolne wnioski i dyskusja /głos mogą zabrać tylko zapisani do dyskusji.
  16. Zakończenie obrad.


PREZES STOWARZYSZENIA „ODRA”

UWAGA:
W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie, ogłaszam drugi termin 15 min. po pierwszym.