Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „ODRA” z siedzibą w Słubicach w imieniu którego zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS, działa Zarząd w osobach:

Paweł Sławiak – Prezes Zarządu
Grzegorz Szram -  Wiceprezes     
Honorata Rommel – Skarbnik   

zwracamy się  z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty przedmiotem której będzie dokończenie inwestycji „Budowa Bazaru Miejskiego w Słubicach przy ul. Sportowej 1A” zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz projektową, którą udostępni zamawiający.


Celem lustracji frontu robót oraz zakresu prac których wykonanie niezbędne jest do oddania do użytkowania Bazaru, a także sporządzenia inwentaryzacji wykonanych dotychczas prac Zarząd, o ile oferent wyrazi taką chęć umożliwi dostęp do palcu budowy jak i niezbędnej dokumentacji po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Oferta winna być:


- sporządzona w formie pisemnej
- opatrzona datą jej sporządzenia
- opieczętowana pieczęcią firmową oferenta
- zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu oraz nr NIP
- podpisana czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta (wraz z przedłożeniem dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób – np. odpis z EDG, KRS czy też pełnomocnictwo z oświadczeniem, iż nie zostało ono odwołane i nie wygasło);

Oferta winna zawierać:

- wskazanie ceny netto oraz brutto wykonania wszelkich niezbędnych do zakończenia inwestycji prac w formie kosztorysu ofertowego (PDF) z podziałem na dwa etapy. I ETAP – dokończenie budowy bazaru w zakresie po obrysie ogrodzenia, II ETAP – duży parking z drogami. Całość wyszczególnić branżowo;
- wskazanie terminu zakończenia wszelkich prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
- harmonogram czasowy realizacji inwestycji.

Oferta powinna zawierać aktualne dokumenty wymagane od oferenta:

- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do EDG,
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach ZAS-W lub stwierdzające stan zaległości,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
- deklarację rozliczeniową ZUS P DRA,
- informację o robotach ogólnobudowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich czterech lat,
- referencje,
- potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
- decyzja w sprawie nadania NIP numeru informacji podatkowej,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności gospodarczej,
- projekt umowy o roboty budowlane,
- decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy).
- oświadczenie, że obecnie wobec firmy nie prowadzone jest żadne postępowanie komornicze.

Oferta winna być:

- doręczona na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kurierem, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres Stowarzyszenie Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „ODRA” ul. Sportowa 1A najpóźniej do dnia 31.03.2011r. do godziny 15.00 decyduje chwila wpływu oferty do Zamawiającego


Ocena ofert:
- wyniki konkursu ofert ogłoszone zostaną w dniu 04.04.2011r. o godz. 18.00 w siedzibie Zamawiającego;
- oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane;
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić swoją ofertę lub ją wycofać;
- w toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień co do ich treści;

Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela:
Paweł Sławiak – Tel. 603 125 389

Załączniki:
- kopia odpisu KRS Zamawiającego;

 

Kliknij tu aby pobrać ofertę w formacie pdf