W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH W SŁUBICACH ,,ODRA” mam zaszczyt zaprosić na  Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 20.07.2010r. o godz. 12. 00 w AULI COLLEGIUM POLONICUM w SŁUBICACH.

 

Porządek obrad:
1.Sprawdzenie listy obecności.
2.Przywitanie zebranych i zaproszonych gości.
3.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3.1 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami.
4.Omówienie zasad głosowania.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.1 Wybór komisji uchwał i wniosków.
5.2 Odczytanie Protokołu ze Zgromadzenia Członków z dnia 21.07.2009r.
6.Przedstawienie projektu Uchwały nr 1 w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.
6.1. Uzasadnienie do Uchwały nr 1.
6.2. Pytania i wyjaśnienia do uchwały.                        
7.Przedstawienie projektu Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia raportu z działalności stowarzyszenia za rok 2009.
7.1. Przedstawienie raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2009.
7.2. Pytania i wyjaśnienia do uchwały.                          
8.Przedstawienie projektu Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2009.
8.1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
8.2. Pytania i wyjaśnienia do uchwały.                           
9.Przedstawienie projektu Uchwały  nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2009.
9.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009.
9.2. Pytania i wyjaśnienia do uchwały.                           
10.Przedstawienie projektu Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
10.1. Pytania i wyjaśnienia do uchwały.                          
11.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z postępów robót związanych z odbudową               Bazaru.
11.1 Przyjmowanie zapisów  pytań do dyskusji.
12.Przerwa techniczna 20min.
13.Omówienie i wyjaśnienie w sprawie skargi na Zarząd złożonej do Starostwa w Słubicach.
14.Głosowania nad uchwałami ujętymi w niniejszym porządku obrad.
- Uchwała nr1…………………………………….
- Uchwała nr2…………………………………….
- Uchwała nr3…………………………………….
- Uchwała nr4…………………………………….
- Uchwała nr5…………………………………….
15.Ogłoszenie wyników głosowań.
16.Wolne wnioski i dyskusja /głos mogą zabrać tylko zapisani do dyskusji/.
17.Zakończenie obrad.

 

PREZES STOWARZYSZENIA „ODRA”
Paweł Sławiak


UWAGA:
W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie, ogłaszam drugi termin 15 min. po pierwszym.