Dni otwarcia Bazaru

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bazaru
we wszystkie dni w ciągu roku!
Wyjątek stanowią poniższe święta:

  • Nowy Rok - 1 stycznia,
  • Święta Wielkanocne (niedziela, poniedziałek),
  • Święta Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia).

W POZOSTAŁE DNI OD 8:00 do 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH W SŁUBICACH ,,ODRA”

ma zaszczyt zaprosić na Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 17.07.2012r. o godz. 13. 00 w AULI COLLEGIUM POLONICUM w SŁUBICACH.

Porządek obrad:

1. Sprawdzenie listy obecności.

2. Przywitanie zebranych i zaproszonych gości.

3. Omówienie zasad głosowania.

4. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza zgromadzenia.

5. Wybór komisji skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór komisji uchwał i wniosków.

8. Wystąpienie Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza w temacie realizacji zapisów Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/123/07 z 28 grudnia 2007r., Porozumienia z Gminą Słubice z dnia 10. 01.2008r. i podpisania umowy dzierżawy pod Bazarem oraz umowy użyczenia na teren parkingu.

9. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji (prawnej) związanej z odbudową Bazaru oraz Umowami dzierżawy i użyczenia.

10. Przedstawienie projektu Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia raportu z działalność stowarzyszenia za rok 2011.

11.  Przedstawienie raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.

12. Przedstawienie projektu Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2011.

13.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011.

14. Przedstawienie projektu Uchwały  nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011.

15.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011.

16.  Pytania i wyjaśnienia do Uchwał od 1 do 3.

17.  Przyjmowanie pytań do dyskusji.

18.  Przerwa techniczna 20min.

19.  Głosowania nad uchwałami ujętymi w niniejszym porządku obrad.

- Uchwała nr1 …………………………………….

- Uchwała nr2 …………………………………….

- Uchwała nr3 …………………………………….

20.  Ogłoszenie wyników głosowań.

21.  Wolne wnioski i dyskusja /głos mogą zabrać tylko zapisani do dyskusji/.

22.  Zakończenie obrad.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „ODRA”

Pobierz Komunikat w formacie pdf - kliknij tu aby pobrać!

UWAGA:
1. W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie, ogłaszamy drugi termin 15 min. po pierwszym.
2. Z projektami uchwał i Protokołem Zgromadzenia z dnia 07 lutego 2012r. można zapoznać się w biurze Stowarzyszenia „ODRA” oraz na tablicy ogłoszeń przy biurze targowiska.
3. Przypominamy, iż zgodnie ze Statutem w Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Stowarzyszenia osobiście oraz absencja w dwóch kolejnych Zgromadzeniach może skutkować wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
4. Przypominamy o obowiązku płacenia składek członkowskich na bieżąco.

 

Nowe Targowisko

Początek strony